Giá trị cốt lõi

Hành động thay lời nói
Sản phẩm làm nên thương hiệu
Con người là trung tâm
Tôn trọng mọi cam kết
Cộng hưởng và chia sẻ lợi ích